NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - January 2017

1/26/2017
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 9 2 8 26 Match Winner
Dennis Eidson AA 6 6 4 5 21 1st AA class
John Gantt A 6 3 1 4 14  
David Harris A 3 8 5 3 19 1st A class
Grant Harris B 0 4 0 3 7  
Corey Hayes AA 5 4 3 5 17  
Vernon Jones A 4 6 4 4 18  
Rex Lutz AA 2 2 3 2 9  
Ed Sharp A 4 3 4 2 13  

 

Hunting Rifle Match

Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 8 5 5 25 Match Winner
Dennis Eidson AAA 5 7 6 6 24  
John Gantt A 3 4 4 3 14  
David Harris AA 4 5 2 4 15  
Grant Harris B 0 1 1 1 3  
Corey Hayes A 6 3 4 6 19 1st A class
Vernon Jones A 7 5 2 2 16  
Rex Lutz AA 4 4 4 5 17  
Ed Sharp A 4 2 2 4 12  

 

 

Categories: Match Results