NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - September 2016

11/22/2016
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 8 5 7 27 Match Winner
Dennis Eidson AA 7 6 3 4 20  
Nancy Grunnet UNCL 1 5 3 3 12 1st B class
David Harris A 5 5 3 4 17  
Grant Harris B 3 4 1 0 8  
Bret Howell B 2 5 2 2 11  
Keena Howell B 4 0 0 3 7  
Rex Lutz AA 1 2 2 3 8  
Daniel Woods AAA 5 5 8 8 26  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 8 9 7 5 29  
Dennis Eidson AAA 6 6 4 1 17  
David Harris AA 6 3 6 5 20  
Grant Harris B 3 2 0 0 5  
Bret Howell B 5 4 0 2 11  
Keena Howell B 1 0 1 1 3  
Daniel Woods AAA 10 8 6 7 31 Match Winner

 

 

Categories: Match Results