NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - June 2015

11/18/2015
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Sam Clark A 2 4 5 0 11  
Dave Eggenberger UNCL 1 3 3 2 9  
Dennis Eidson AA 5 8 4 6 23 Match Winner
Lance Forbes B 5 2 2 2 11  
Jason Hall A 5 9 2 1 17 1st A/B combined
Rex Lutz AA 4 4 2 4 14  
Ed Sharp A 3 3 2 7 15  
Mike Vasovski UNCL 3 4 4 2 13  

Hunting Rifle Match

Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Dennis Eidson AA 8 7 5 5 25 Match Winner
Lance Forbes A 4 3 4 3 14  
Jason Hall A 8 4 2 4 18 1st A
Rex Lutz AA 4 6 3 3 16  
Ed Sharp A 1 6 2 5 14  

Categories: Match Results